Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Členstvo

Vyhľadávanie

facebook 2

Mobil: +421 (0) 948 526 639
Registrovať

Podmienky členstva O.Z. KATAN Racing

 

Členom združenia sa stáva osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

 

a) fyzická osoba:
• ktorá má rodičovský, alebo obdobný vzťah k niektorému žiakovi, resp. k študentovi školy,
• ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
• ktorá je bezúhonná,
• ktorá súhlasí s cieľom združenia,
• ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
• ktorej prihlášku vzal na vedomie príslušný orgán združenia,

b) fyzická osoba:
• ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
• ktorá je bezúhonná,
• ktorá súhlasí s cieľom združenia,
• ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
• ktorej prijatie za člena združenia schválil príslušný orgán združenia,

c) právnická osoba:
• ktorá je v združení zastúpená písomne určenou osobou, resp. osobami,
• ktorá musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa čl. II1b).


Právnická osoba podľa čl. II.1.c má v združení pri voľbách toľko hlasov, koľkonásobný členský príspevok platí. Počet hlasov všetkých právnických osôb, ktoré sú členmi združenia, však môže byť rovný najviac 50% počtu hlasov ostatných členov združenia. V prípade viacerých právnických osôb, členov združenia, ak vznikne potreba uplatniť ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete, rozdelí sa počet hlasov právnických osôb medzi ne, a to podľa pomeru výšky ich členských príspevkov.
Združenie vedie zoznam členov združenia. Osoby podľa čl.II.1 doň zapisuje bez zbytočného odkladu a rovnako bez zbytočného odkladu v ňom vykonáva zmeny v zmysle čl. II.4 až II.6.
Člen združenia má právo zo združenia slobodne vystúpiť.Členstvo v združení môže byť zrušené príslušným orgánom združenia v týchto prípadoch:

• ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

• ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil v súvislosti s členstvom v združení,

• ak člen združenia hrubo porušil povinnosti člena združenia.


Členstvo zaniká :

• vystúpením člena zo združenia (oznámenie o vystúpení zo združenia musí byť združeniu doručené písomnou formou),
• u člena združenia v zmysle čl. II.1a) aj ukončením školskej dochádzky, resp. štúdia posledného žiaka, resp. študenta školy, ku ktorému mal rodičovský, alebo obdobný vzťah (v takomto prípade nie je potrebný žiaden prejav vôle vystúpiť zo združenia), ak člen nepožiadal písomnou formou združenie o trvanie svojho členstva,
• ak člen združenia zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
• ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

 

Práva a povinnosti člena O.Z. KATAN Racing

Členovia združenia majú právo:

oficiálne vystupovať ako člen združenia.
zúčastniť sa alebo určiť zástupcu na zasadanie valného zhromaždenia členov
navrhovať a voliť kandidátov z radov členov do orgánov združenia a po dovŕšení 18. roku byť volený do týchto orgánov.
byť informovaný o výsledkoch činnosti združenia
využívať výsledky činnosti združenia
požadovať predloženie účtovnej závierky za uplynulý rok
myšlienkou i činom podporovať rozvoj združenia
podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti na fungovanie občianskeho združenia orgánom združenia a žiadať ich stanovisko
podieľať sa na činnosti združenia

 


Členovia združenia sú povinní:

• dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
• podľa svojich schopností a možností plniť uznesenia orgánov združenia,
• podľa svojich schopností a možností podporovať cieľ združenia,
• podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa činnosti združenia,
• nekonať proti cieľu združenia,
• preukázať svoju totožnosť (občianskym preukazom, alebo iným vhodným dokladom) na požiadanie orgánov združenia počas ich rokovania alebo v súvislosti s prípravou rokovania orgánov združenia,
• platiť členské príspevky vo výške schválenej na prvom valnom zhromaždení členov konantom v danom kalendárnom roku a v lehote do 30 dní
 zúčastniť sa zasadania valného zhromaždenia členov osobne alebo 
pomocou zástupcu
• chrániť dobré meno, záujmy združenia, majetok združenia a zachovávať spoločne dohodnutý postup pri vystupovaní na verejnosti a voči tretím osobám
poskytovať združeniu informácie o výsledkoch svojej činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou združenia a podmieňujú jej úspešné pôsobenie
• používať na oficiálnych dokumentoch a prezentačných materiáloch logo združenia schválené valným zhromaždením
riadne plniť funkciu, ktorú prijaliHrubým porušením povinností člena združenia sa rozumie poškodzovanie dobrého mena združenia, konanie proti cieľu združenia, nezaplatenie členského príspevku alebo jeho časti, resp. omeškanie s jeho zaplatením (alebo jeho časti) v trvaní viac ako pol roka.

 

Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú:

PREDSTAVENSTVO
• PREDSEDA, PODPREDSEDA
KONTROLÓR


Predstavenstvo

Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť zruženia. Schádza podľa potreby najmenej však 6 krát za rok. Má 3 členov. Z funkčného hľadiska sú členmi predstavenstva:

predseda
podpredseda
1 člen

 

Členov predstavenstva volia členovia združenia. Voľby sú priame a tajné. Členovia predstavenstva združenia sú volení na obdobie 2 rokov a sú zodpovední za svoju činnosť valnému zhromaždeniu združenia. Predstavenstvo vyhotoví zo svojich zasadaní zápisnice, ktoré dostanú na požiadanie všetci členovia združenia najneskôr do 7 dní odo dňa konania zasadania predstavenstva.

 

Do pôsobnosti predstavenstva združenia patrí:

schvaľovať a menovať výkonného riaditeľa združenia na základe výberového konania
schvaľovať počet a odborné zamerania stálych zamestnancov združenia na návrh členov združenia
schvaľovať pracovnú náplň výkonného riaditeľa a ostatných stálych zamestnancov združenia
schvaľovať plat, úpravu platu a odmenu výkonného riaditeľa združenia a ostatných stálych zamestnancov združenia na návrh predsedníctva združenia
koordinovať v spolupráci s výkonným riaditeľom činnosť združenia medzi zasadaniami valného zhromaždenia
navrhovať strategické smery rozvoja činnosti združenia
aktívne vystupovať v oblasti vytvorenia stabilizácie pozitívneho vzťahu verejnosti k činnosti združenia. Taktiež informovať verejnosť o výsledkoch činnosti združenia, ako aj jej jednotlivých členov
• zvolávať a viesť riadne a mimoriadne zasadania členov združenia a informovať na nich o činnosti jej predstavenstva

Predstavenstvo združenia je uznášaniaschopné ak sú na jeho zasadaní prítomní aspoň 2 z jeho 3 členov.

Predstavenstvo schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov:

uchádzača o pracovné miesto výkonného riaditeľa združenia na základe výberového konania
odvolanie výkonného riaditeľa združenia
• počet a odborné zamerania stálych zamestnancov združenia
pracovnú náplň výkonného riaditeľa a ostatných stálych zamestnancov združenia
plat, úpravu platu a odmenu výkonného riaditeľa združenia a ostatných stálych zamestnancov združenia.
uzatváranie zmlúv s tretími osobami 

 

Predseda
Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Je volený na dobu 2 rokov. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
Predseda predstavenstva zvoláva a vedie zasadania predstavenstva združenia. Toto sa schádza podľa potreby najmenej však 6 krát za rok.
Predseda riadi činnosť združenia, koná v mene združenia a zastupuje združenie navonok. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu združenia. Rozhoduje o nákupe a predaji hnuteľných vecí v hodnote do 500 €. Predseda disponuje pečiatkou združenia.
 

Do pôsobnosti predsedu patrí:

• schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
• schvaľovať znenie dokumentov prijatých na zasadaniach členov združenia
• schvaľovať organizačný poriadok a iné vnútorné predpisy združenia
• schvaľovať výšku členského príspevku, ročnú účtovnú závierku, odmeny členom a kontrolóra združenia za príslušný rok
• voliť a odvolávať predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva, kontrolóra združenia na základe návrhov predložených jednotlivými členmi združenia formou osobitnej skupinovej kandidátky pre predstavenstvo a osobitnej kandidátky pre kontrolóra združenia
• rozhodovať o vylúčení člena združenia
• rozhodovať o prijatí uchádzača o členstvo, ktorý v minulosti slovom alebo činom bránil vzniku združenia
• rozhodovať o vyriešení majetkových otázok pri ukončení členstva formou zániku člena
• rozhodovať o likvidácii združenia
• rozhodovať o zrušení združenia
• rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si členovia vymedzia do svojej pôsobnosti
• rozhodovať o rozdelení zostatku imania pri zániku združenia
• schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení
• schvaľovať logo združenia a pečiatku združenia
• schvaľovať prijatie členov a čestných členov
• schvaľovať plán činnosti a výročnú správu

Predseda schvaľuje:

• stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
• organizačný poriadok a iné vnútorné predpisy združenia
• výšku členského príspevku, rozpočtu združenia na príslušný rok, ročnú účtovnú závierku, odmeny členom predstavenstva združenia a kontrolóra združenia za príslušný kalendárny rok
• voľbu a odvolanie členov združenia a kontrolóra združenia na základe návrhov predložených jednotlivými členmi združenia
• vylúčenie člena združenia
• vyriešenie majetkových otázok súvisiacich s členstvom zaniknutého člena
• rozhodnutie o likvidácii združenia
• rozhodnutie o zrušení združenia
• rozhodnutie o spôsobe rozdelenia zostatku imania pri likvidácii združenia
• znenie ďalších dokumentov prijatých na zasadaniach valného zhromaždenia členov združenia
• logo združenia a pečiatku združenia
• schvaľovať prijatie členov a čestných členov
• rozhodnutia o ďalších otázkach súvisiacich s bežnou činnosťou združenia

 

Kontrolór

Kontrolór je kontrolným orgánom združenia. Dohliada na plnenie uznesení valného zhromaždenia, predstavenstva združenia a na činnosť hospodárenia
združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v predstavenstve. 
Kontrolóra predstavuje 1 člen združenia. Má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva združenia. Je volený na funkčné obdobie 2 rokov.

 

Do pôsobnosti kontrolóra patrí:

kontrolovať činnosť združenia a predstavenstva združenia.
prerokovať sťažnosti členov združenia.
pravidelne i jednorázovo náhodne kontrolovať správnosť hospodárenia združenia.
navrhovať valnému zhromaždeniu i predstavenstvu združenia opatrenia na odstránenie nedostatkov.
kontrolovať dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

Zásady hospodárenia

Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. Združenie zodpovedá výhradne svojim majetkom za nesplnenie svojich záväzkov a povinností.
Členovia združenia nezodpovedajú svojim majetkom za prípadný deficit v hospodárení. Za hospodárenie združenia zodpovedá predstavenstvo združenia.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného predstavenstvom. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných
organizácií, zmluvných partnerov alebo štátu.
 Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 


Zánik združenia

Združenie zaniká:

dobrovoľným rozpustením
zlúčením s iným občianskym združením
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

 

O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným občianskym združením rozhodne predstavenstvo združenia. Oznámenie o zániku združenia bude doručené do 15 dní príslušnému ministerstvu. Pred zánikom združenia sa uskutoční likvidácia majetku združenia, pokiaľ ho nenadobudne právny nástupca. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu menuje predstavenstvo likvidátora. Na likvidáciu majetku sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Združenie zaniká výmazom registrácie na príslušnom ministerstve.

 


Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR. Tieto stanovy schválilo predstavenstvo dňa 11.10.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

 

logo